Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej oraz do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

W dniach od 18.02.2020 r. (wtorek) do 27.02.2020 r. (czwartek) prowadzony będzie nabór wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego. 

Natomiast wnioski o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej należy składać w terminie od 24.02.2020 r. (poniedziałek) do 28.02.2020 r. (piątek).

Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej  mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 

Terminy rekrutacji określa ZARZĄDZENIE Nr 10/2020 BURMISTRZA MIASTA LIMANOWA z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021.

 

RODZAJ CZYNNOŚCI

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy

w postępowaniu

uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

24 - 28 luty  2020 r.

11 maj- 3 sierpień 2020 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 
o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej 
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148,ze zm.)

29 - 17 marzec 2020 r.

4 – 17 sierpień 2020 r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych

18 marzec 2020 r. 

18 sierpień 2020 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do danej placówki, w postaci pisemnego oświadczenia.

19 -20 marzec 2020 r.

19- 20  sierpień 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych lub o liczbie wolnych miejsc.

23 marzec 2020 r.

21 sierpień 2020 r.

 

Wnioski oraz oświadczenia należy pobrać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 
w Limanowej lub klikając w poniższy link:

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej – pobierz

Oświadczenie 1 - pobierz

Oświadczenie 2 - pobierz

Oświadczenie 3 - pobierz

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do kl. I - pobierz
 

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Terminy rekrutacji określa ZARZĄDZENIE Nr 10/2020 BURMISTRZA MIASTA LIMANOWA z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021.

 

RODZAJ CZYNNOŚCI

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy

w postępowaniu

uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

18 - 27 luty  2020 r.

11-14 maj 2020 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 
o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej 

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, 
o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, ze zm.)

28 luty - 17 marzec 2020 r.

15 maj – 4 czerwiec 2020 r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych

18 marzec 2020 r. 

5 czerwiec 2020 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do danej placówki, w postaci pisemnego oświadczenia

19 -20 marzec 2020 r.

8- 9  czerwiec 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub o liczbie wolnych miejsc

23 marzec 2020 r.

10 czerwiec 2020 r.

 

Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe są następujące:

1. wielodzietność rodziny kandydata;

2. niepełnosprawność kandydata;

3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość.

 

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego oraz oświadczenia można pobrać 
w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 w Limanowej lub klikając w poniższy link:

 

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego - pobierz 

Oświadczenie 1 - pobierz

Oświadczenie 2 - pobierz

Oświadczenie 3 - pobierz

Oświadczenie 4 - pobierz

Oświadczenie 5 - pobierz

Oświadczenie 6 - pobierz

Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych - pobierz

 Kandydaci zamieszkali poza obszarem Miasta Limanowa zgodnie z art. 131 ust. 7  ustawy – Prawo oświatowe, mogą być przyjęci do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego 
w publicznej szkole podstawowej  na terenie Miasta w postepowaniu uzupełniającym jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dla  dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Limanowa, Miasto Limanowa  nadal będzie dysponować  wolnymi miejscami w publicznych przedszkolach lub oddziałach  przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej. 
W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Miasta Limanowa postępowanie uzupełniające przeprowadza się  na takich samych zasadach jak postępowanie rekrutacyjne.