Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Limanowa, 01.09.2018r.

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Limanowej.

§ 2

Samorząd uczniowski, działający w Szkole Podstawowej nr 2 w Limanowej, zwany dalej SU, działa na podstawie art. 85 ust. 3 i 4 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.             z 2017 r., poz. 59), Statutu Szkoły oraz na podstawie niniejszego Regulaminu.


Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI SU


§ 3

Do głównych celów działalności SU należą:

 • promowanie demokracji i demokratycznych standardów,

 • uczenie odpowiedzialności za siebie i społeczność szkolną,

 • rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez poszerzanie oferty edukacyjnej szkoły,

 • prezentacja zdolności i talentu uczniów,

 • zachęcanie nauczycieli do wspierania zainteresowań uczniów,  

 • przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,

 • wspieranie wolontariatu,

 • promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,

 • reprezentowanie działalności SU przed Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców              i innymi organami.
   

Rozdział III: OPIEKUN SU


§ 4

Opiekę nad pracą SU sprawuje Opiekun SU. SU może mieć maksymalnie dwóch opiekunów.

 

§ 5

Opiekuna SU wybiera ogół uczniów w szkole. Wybory Opiekuna SU są równe, tajne, bezpośrednie, powszechne. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom. Wybory opiekuna SU są przeprowadzane raz do roku równocześnie z wyborami do Zarządu SU.

§ 6

Tę samą funkcję pochodzącą z wyboru nauczyciel może pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje pod rząd. Jeżeli wyrazi zgodę, to może pełnić ją dłużej.

§ 7

Opiekun SU wspomaga jego działalność poprzez:

 • wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,

 • inspirowanie uczniów do działania,

 • pośredniczenie w relacjach SU z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców,

 • reprezentowanie poza terenem szkoły lub w sytuacjach, kiedy Przewodniczący lub inni członkowie Rady SU nie mogą go reprezentować,

 • przygotowanie zaświadczeń o działalności w SU dla uczniów kończących szkołę.


Rozdział IV: ORGANY SU - KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA.

§ 8

Do wybieralnych spośród uczniów organów SU należą:
1. Rada Samorządów Klasowych.
2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego


Ich kadencja trwa 1 rok. W wypadku klas najstarszych do momentu zakończenia szkoły, nie dłużej niż rok.

§ 9

Przedstawiciele Samorządów Klasowych:

 • wspierają demokracje klasowe,

 • informują o działaniach SU i zachęcają do udziału w nich,

 • identyfikują potrzeby uczniów.

Są wybierani przez uczniów poszczególnych klas w czasie zajęć z wychowawcą.

Zebranie ogólne Przedstawicieli Samorządów Klasowych wszystkich klas w szkole nazywane jest Radą Samorządów Klasowych.


 

§ 10

Do kompetencji Rady Samorządów Klasowych należy:

 • współpraca z Zarządem SU i Opiekunem SU,

 • opiniowanie działań i konkretnych inicjatyw Zarządu SU,

 • zgłaszanie propozycji działań dla Zarządu SU.

Obrady Rady Samorządów Klasowych zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na żądanie co najmniej połowy członków Rady Samorządów Klasowych w razie potrzeby.

§ 11

Do kompetencji Zarządu SU należy:

 • koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich,

 • opracowanie we współpracy z opiekunem SU rocznego planu działania,

 • przeprowadzenie podziału na sekcje,

 • identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby,

 • przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wniosków, opinii, sugestii członków SU,

Obrady Zarządu SU zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na żądanie co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Opiekuna SU według potrzeb.

§ 12

Do obowiązków członków Zarządu SU należy:

 • uczestnictwo w jego pracach i realizacja postawionych sobie celów,

 • stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji,

 • uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów,

 • troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,

 • włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania,

 • reprezentowanie SU w czasie uroczystości szkolnych.
   

§ 13

Zarząd SU składa się z:

 1. Przewodniczącego SU

 2. Wiceprzewodniczącego SU

 3. Skarbnika

 4. Sekretarza

 5. Przewodniczących poszczególnych sekcji.


 

§ 14

Przewodniczący SU:

 • kieruje pracą Zarządu SU,

 • reprezentuje SU wobec Dyrekcji Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz innych organizacji,

 • przedstawia w formie pisemnej plan pracy Zarządu SU oraz sprawozdanie końcowe               z działalności SU uczniom, Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców,

 • przewodniczy zebraniom Zarządu SU oraz Rady Samorządów Klasowych.

   

Wiceprzewodniczący może zastąpić przewodniczącego i pełnić jego funkcję na jego prośbę.

§ 15

Skarbnik Zarządu corocznie przestawia sprawozdanie finansowe Zarządowi SU oraz jego  opiekunowi.

§ 16

Sekretarz jest odpowiedzialny za protokołowanie zebrań Rady Samorządów Klasowych oraz Zarządu SU. Notuje on również wszelkie działania podjęte przez uczniów z inicjatywy Zarządu SU. Gromadzi on i może udostępniać uczniom do wglądu na terenie szkoły dokumentację SU.

Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego:

 • Regulamin Samorządu Uczniowskiego,

 • zeszyt protokołów,

 • roczne plany pracy,

 • sprawozdania działań SU.

§ 17

Podziału obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach (sekcjach) dokonuje się w czasie zebrań Zarządu SU, które są organizowane w trakcie roku szkolnego. Zostanie on również podany w formie ogłoszenia wszystkim uczniom.

§ 18

1. Wybieralne organy SU podejmują decyzje większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
2. Decyzje Rady Samorządów Klasowych oraz Zarządu SU mogą być uchylone                       przez dyrekcję szkoły gdy są sprzeczne z prawem lub statutem szkoły.

Rozdział V: ORDYNACJA WYBORCZA – WYBORY ZARZĄDU ORAZ OPIEKUNA SU

§ 19

Wybory Zarządu oraz opiekuna przeprowadza Komisja Wyborcza raz w roku szkolnym, nie później niż do 10 października. Są one równe, powszechne, bezpośrednie i większościowe, prowadzone w głosowaniu tajnym. Głosujący oddaje swój głos na jednego kandydata                     do Zarządu i jednego opiekuna.

 

§ 20

Komisja Wyborcza składająca się z minimum 3 uczniów lub uczennic szkoły, którzy                         w danym roku szkolnym nie kandydują do Zarządu SU. Powinni pochodzić z różnych klas. Wybiera ich opiekun SU. Członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej są zwolnieni z  zajęć lekcyjnych w czasie wyborów.

§21

 Do obowiązków komisji wyborczej należy:

 • przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,

 • przygotowanie i przeprowadzenie wyborów,

 • obliczenie głosów i sporządzenie protokołu,

 • ogłoszenie wyników wyborów.
   

 

§ 22

Liczenie głosów odbywa się według poniższej procedury