Świetlica profilaktyczno-opiekuńcza

Świetlica w roku szkolnym 2018/2019 działa dwa razy w tygodniu:

 

poniedziałek 13:00 - 16:00 

czwartek 13:00 - 16:00

 

Świetlica Profilaktyczno-opiekuńcza działająca w Szkole Podstawowej nr 2 w Limanowej w maju 2015 świętowała piętnastolecie swojego powstania. Obecnie Świetlicę prowadzi pani mgr Marta Młynarczyk, wcześniej Świetlicę prowadziły również panie mgr Monika Gąsiorek, mgr Marta Kempny, p.Zofia Bugajska, mgr Władysława Guzik oraz Maria Stanik. Świetlica organizuje dla dzieci wycieczki, rajdy, gry sportowe, ferie letnie i zimowe, uroczystości okolicznościowe. Dzięki sponsorom zapewnia pomoc w dostarczaniu żywności oraz środków czystości. Działalność Świetlicy Profilaktyczno-opiekuńczej finansowana jest przez Urząd Miasta Limanowa - Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz sponsorów.

 

 

Plan Pracy Świetlicy Profilaktyczno – Opiekuńczej 

na rok szkolny 2015/2016

działającej w ZSS nr 2 w Limanowej

 

Najważniejsze zadania świetlicy

 

 1. Ukazywanie sposobów uczenia się i odrabiania lekcji, pomoc koleżeńska i nauczyciela, nauka własna.

 2. Zachęcanie uczniów do udziału w zajęciach poprzez atrakcyjną formę zajęć (gry planszowe, zajęcia ruchowe, inscenizacje, konkursy, ogniska, wycieczki, których celem jest poznanie kultury i zabytków bliższego  i dalszego środowiska dziecka.

 3. Rozbudzanie i kształtowanie  ciekawości i zainteresowań np. plastycznych, , informatycznych itd. Które wyzwalają ekspresję twórcza dziecka.

 4.  Czuwanie nad bezpieczeństwem w czasie zajęć.

 5.  Ukazywanie form  spędzania wolnego czasu.

 6.  Ustalenie norm i reguł obowiązujących na zajęciach świetlicowych.

 7. Kształtowanie poczucia więzi emocjonalnej pomiędzy uczestnikami grupy, wdrażanie do współpracy.

 8. Stwarzanie  rodzinnej atmosfery (zdrowej rodziny) przy organizowaniu różnych imprez.

9. Propagowanie  zdrowego stylu życia

10.Profilaktyka uzależnień ( alkohol, narkotyki, nikotyna), pogadanki, prelekcje, konkursy itp.

11. Prowadzenie rozmowy indywidualnej z dzieckiem o swoich problemach w szkole, w domu, z rówieśnikami. 

12. Prowadzenie rozmów z rodzicami dzieci zakwalifikowanych  na zajęcia świetlicowe.

13. Kształtowanie nawyków higieny, kultury osobistej wzajemnej opieki  i troska o innych.

14. Troska i zainteresowanie indywidualnymi problemami i potrzebami uczniów i ich rodziną.

 

Cel

Zadania

Termin realizacji

 

I. Organizacja pracy

 

 

 

 

 

 

 

1.Nabór uczestników świetlicy  w ZSS nr 2

2. Przywitanie nowych uczestników świetlicy

3. Wspólne ustalenie zasad zachowania w świetlicy.

4. Ustalenie harmonogramu spotkań.

5. Założenie i prowadzenie dziennika zajęć.

6. Pozyskanie środków finansowych na zakup materiałów biurowych i gier dydaktycznych.

7. Zaplanowanie poczęstunku dla uczestników.

wrzesień 2015

 

II. Ustalenie zajęć i tematyki

1.Zajęcia profilaktyczne:

2. Dydaktyczno – wyrównawcze.

3.Pomoc uczniom mających trudności w nauce (odrabianie zadań domowych, pomoc koleżeńska).

4.Zabawy sportowe, gry dydaktyczne.

 

 

wrzesień 2015

 

III.INTEGRACJA

 

 

1.Wzajemne poznanie się.

2. Budowanie zaufanie.

3.Umiejętność wspólnego funkcjonowania w grupie.

4. Doskonalenie empatii.

I, II semestr

 

IV. Kształtowanie osobowości uczniów i postaw społecznych

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Nawiązywanie kontaktów i prawidłowych relacji z uczniami z klasy i innych klas.

2.Przełamywanie onieśmielenia, przygnębienia i zmniejszenia napięcia uczniów zespołu klasowego.

3.Wyrabianie zdolności pozytywnego myślenia o sobie i dalszej drodze kształcenia.

4.Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym i pomoc uczniom z deficytami.

5.Uczenie akceptacji, tolerancji, empatii.

6. Uczenie zdrowej rywalizacji w trakcie zabaw sportowych.

I, II semestr

 

V. Propagowanie zdrowego trybu życia

 

1. Poznanie podstawowych zasad higieny pracy( nauki), odpoczynku.

2.Przeciw działanie nieprawidłowym zrachowaniom tj. niska kultura słowa, zachowanie agresywne, zdyscyplinowanie.

3.Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom.

4.Kształtowanie postaw dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.

I, II semestr

 

VI. Profilaktyka uzależnień

 

 

1.Zwalczanie lub zapobieganie agresji poprzez uczenie się radzenia sobie z negatywnymi emocjami.

2. Niebezpieczeństwo wejścia w nałóg – ukazywanie psychicznych, fizycznych skutków popadania w nałóg.( narkotyki, alkohol, papierosy).

3. Uczymy się bycia asertywnym - sztuka odmawiania ( papierosów, alkoholu, narkotyków).

4. Narkotyki to mnie nie kręci!

5. Ukazywanie zdrowotnych następstw sięgania po używki.

 6. Udział w konkursach profilaktycznych

Zmaluj coś ładnego dla dobra drugiego

Stop nałogom

I, II semestr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I semestr

II semestr

 

ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ I ZDOLNOŚCI UCZNIÓW

1.Przedstawienia okolicznościowe ( Jasełka, Wigilia, Mikołajki, Dzień Matki, Dzień Dziecka).

2.Konkursy recytatorskie.

3.Scenki profilaktyczne.

I, II semestr

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                        

Limanowa 10.09.2015